Vedtekter

VEDTEKTER

Revidert ved årsmøte i 2010 og 2019
Oslo, 6. mars 2019

§1 Navn

Klubbens navn er Restless Scooter Club.

§2 Formål

Klubbens formål er å skape et sosialt miljø rundt klassiske scootere og bevare slike kjøretøyer for ettertiden. Den skal formidle informasjon om scooterkultur og teknisk kunnskap om bevaring av klassiske scootere. Den skal bidra til å styrke scootermiljøet i Norge, gjennom samarbeid med andre klubber i Norge og utlandet. Den er en ideell organisasjon som har sitt virkefelt hovedsakelig i Oslo og omegn.

§3 Medlemskap

Medlemskap betinger at årskontingent for inneværende kalenderår er betalt.

Medlemskap kan søkes av alle med interesse for klassiske scootere og medlemmer oppfordres til å eie minst en klassisk scooter. Medlemmer skal bidra positivt til klubbens formål. Kommunikasjon til medlemmene gjøres hovedsakelig på klubbens nettsider, epost eller sms.

§4 Årsmøte

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal avholdes årlig innen utgangen av mars måned. Saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende i løpet av utgangen av januar. Alle medlemmer har lik stemmerett og saker til votering avgjøres med simpelt flertall blant årsmøtedeltagerne. Styret skal fremvise foregående års regnskap og årsmøtet fastsetter inneværende års kontingent etter forslag fra styret.

§5 Styre

Klubbens styre velges av årsmøtet. Styret skal minst bestå av styreleder, styremedlem og økonomiansvarlig.

§6 Vedtekter

Endringer av klubbens vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§7 Oppløsning av klubben

Kun årsmøtet kan oppløse klubben. Forslaget skal fremsettes i god tid og avgjørelsen krever 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer.

Legg igjen en kommentar